Power Ranking 2017 || Cùng BLV Tùng Sơn Phân Tích Đội Thang Long Warriors

Team logo