MVP VBA 2017 || Việt Arnold – Đội Trưởng Saigon Heat Lại Tỏa Sáng | Tuần 7

Team logo