MVP VBA 2017 || Jaywuan Hill – Ngoại Binh Tài Năng Của Thang Long Warriors | Tuần 8

Team logo