MVP VBA 2017 || Jaywuan Hill – Liên Tiếp Tuần Thứ 2 Tỏa Sáng | Tuần 9

Team logo