MVP VBA 2017 || Gọi Tên Đội Trưởng Saigon Heat – Việt Arnold | Tuần 4

Team logo